Αλλαγή στα Ελληνικά
Path: First Page »

Ζωντανή μετάδοση συλλαλητηρίου τῆς Θεσσαλονίκης γιά τήν Μακεδονία

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

http://enromiosini.gr/anakoinwseis/%CE%B6%CF%89%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CE%B8/

ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα εντυπωσιακό κείμενο του γνωστού Γάλλου λογοτέχνη του περασμένου αιώνα Ζαν Ρισπέν, για την προσφορά της Ελλάδα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αριστερά η μετάφραση και δεξιά, το πρωτότυπο στα γαλλικά:

Η τελευταία λέξη της γης, όταν θα αφήνει την τελευταία της πνοή, θα είναι ΕΛΛΑΣ!

Le dernier mot de la terre, quand elle laissera son dernier souffle, sera GRECE!

Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, 
η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη...

Il est impossible d'effacer la Grèce, le peuple grec, son offrande à cette planète...

Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα 
σε βάθος 100 μέτρων.

Détruisez toute la Grèce
sur une profondeur de 100 mètres.

Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, 
από όλον τον κόσμο.

Videz tous vos musées,
du monde entier.

Γκρεμίστε κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη...

Détruisez tout ce qu'il y a de grec partout dans le monde...

Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα από παντού:
Από την ιατρική σας, 
την φαρμακευτική σας.
Από τα μαθηματικά σας
(γεωμετρία, άλγεβρα)
Από την φυσική σας,
τη χημεία σας
την αστρονομική σας
την πολιτική σας.
Από την καθημερινότητα σας.

Ensuite, effacez la langue grecque de partout:
De votre médecine,
votre pharmaceutique
De vos mathématiques
(géométrie, algèbre)
A partir de votre physique,
De votre chimie
De votre astronomie,
De votre politique,
De votre vie quotidienne.

Διαγράψτε τα μαθηματικά, 
διαγράψτε κάθε σχήμα,
κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο,
την ευθεία-καμπύλη!

Supprimez les mathématiques,
supprimez toutes les formes,
transformez le triangle en octogone,
la droite en courbe!

Σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, 
από τους δρόμους σας, από τα παιχνίδια σας,
από τ' αμάξια σας!

Effacez la géométrie de vos bâtiments,
de vos rues, de vos jeux,
de vos voitures!

Σβήστε την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, διαγράψτε την δημοκρατία 
και την πολιτική!

Effacez le nom de chaque maladie et de chaque médicament, supprimez la démocratie
et la politique!

Διαγράψτε την βαρύτητα και φέρτε τα πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά!

Supprimez la gravité et amenez le haut en bas, changer les satellites pour qu'ils aient une orbite carrée!

Αλλάξτε όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα υπάρχει έστω και μια ελληνική λέξη)!

Changez tous vos livres (parce que partout il y aura ne serait-ce qu'un mot grec)!

Σβήστε από την καθημερινότητα σας κάθε ελληνική λέξη!

Effacez de votre quotidien chaque mot grec!

Αλλάξτε τα ευαγγέλια, 
αλλάξτε το όνομα του Χριστού!
Βγαίνει από τα Ελληνικά και σημαίνει αυτόν που έχει το χρίσμα!

Αλλάξτε και το σχήμα κάθε ναού (να μην έχει την ελληνική γεωμετρία)!

Changez les évangiles,
changez le nom du Christ!
Il vient du grec et signifie celui qui a l'onction!

Changez aussi la forme de chaque temple (afin qu'il n'ait pas une géométrie grecque)!

Σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, 
σβήστε όλους τους Μυθικούς και Ιστορικούς ήρωες,
αλλάξτε την παιδεία σας, αλλάξτε το όνομα της Ιστορίας, αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια σας, διαγράψτε την φιλοσοφία, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας χρησιμοποιήστε τον αραβικό,
διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε...

Effacez Alexandre le Grand,
effacez tous les héros mythiques et historiques,
changez l'éducation, changez le nom de l'histoire, changez les noms de vos universités, supprimez laphilosophie, changez votre façon d' écrire, utilisez l'écriture arabe,
supprimez, supprimez, supprimez...

Θα πείτε "δεν γίνεται".

Vous direz "c'est impossible".

Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη...

Justement, ceci est impossible, parce qu'ensuite vous ne pourrez même pas construire une phrase! Il est impossible d'effacer la Grèce, le peuple grec, son offrande à cette planète...

Η πρόκληση πάντως ισχύει!

Le défi, cependant, est lancé!

 

 

Ζαν Ρισπέν (Αλγερία 1849 – Παρίσι 1926). 
Γάλλος λογοτέχνης και δραματουργός.

Jean RICHEPIN (Algérie 1849 - Paris 1926).
C'est un poète, romancier et auteur dramatique français.

***

Για να μη ξεχνάμε το ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Search