Change to English

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ὁ Ἅγιος Ληστής τοῦ Γολγοθᾶ»

ΤΗΛ.: 23920/25-866, ΦΑΞ: 23920/25-391

e-mail: Info@diakonia-filakon.gr

Τ.Θ. 10 147, 541 10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

                                                                                                  

 

 

Πάσχα 2017

Ἀρ. Πρωτ.: 5647

 

 

 

 

 

Πρός

Τά Καταστήματα Κράτησης Ἑλλάδος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

«Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν»

(Προκείμενον Μ. Σαββάτου)

Ἀγαπητέ μας κ. Διευθυντά,

Μαζί μέ τίς θερμές εὐχές μας σέ σᾶς καί τό Προσωπικό γιά ἕνα καλό καί εὐλογημένο Πάσχα, παρακαλῶ δεχθεῖτε τό παρακάτω πασχάλιο μήνυμα γιά ὅλους, καθώς καί γιά τούς κρατουμένους τοῦ Καταστήματός σας.  

* * *

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί κρατούμενοι,

Τό Μέγα Σάββατο ὁ ἱερουργός ἱερέας, ἀμέσως μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς Θείας Λειτουργίας, κρατεῖ στά χέρια του κάνιστρο μέ δάφνες, περιέρχεται τόν Ἱερό Ναό καί, ἐνῶ ραίνει αὐτόν μέ τίς δάφνες, ψάλλει τό γνωστό στίχο: «Ἀνάστα, ὁ Θεός…».

Τί θέλει νά πεῖ αὐτή ἡ ἱκεσία; Δυό πράγματα. Τό πρῶτο: Νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός. Τό δεύτερο: Νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀνάστασή του ἀπό τόν κόσμο.   

Τό πρῶτο πιά εἶναι γεγονός. Ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Μάρτυρες πολλοί. Πρῶτος· ὁ ἄγγελος, ὁ ὁποῖος «καταβάς ἐξ οὐρανοῦ, ἀπεκύλισε τόν λίθον ἀπό τῆς θύρας τοῦ τάφου» (Ματθ. 28, 2). Δεύτερος· οἱ Μυροφόρες, οἱ ὁποῖες πρῶτες πληροφορήθηκαν ἀπό τόν ἄγγελο τό χαρμόσυνο γεγονός. Τρίτος· οἱ Ἀπόστολοι, καί μάλιστα ὁ Ἰωάννης καί ὁ Πέτρος, πού ἔτρεξαν στόν τάφο καί διαπίστωσαν τό γεγονός. Τέταρτος· ἡ πέτρα τοῦ τάφου πού βρέθηκε μακριά ἀπό τή θύρα. Πέμπτος· ὁ κενός τάφος. Ἕκτος· τό σουδάριο, τό ὕφασμα, μέ τό ὁποῖο εἶχε περιτυλιχθεῖ ὁ μεγάλος Νεκρός.

Τό πρῶτο, λοιπόν, εἶναι γεγονός. Ἀλλά τό δεύτερο; Σ’ αὐτό, κυρίως καί βασικά, ἀναφέρεται ἡ ἱκεσία τοῦ ἱερέα. Νά ἀναστηθεῖ ὁ Χριστός:

* Πρῶτον· στή σκέψη τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτό σημαίνει νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Νά τήν πιστέψει ὅλος ὁ κόσμος. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Γιατί πάντοτε θά ὑπάρχουν οἱ δύσπιστοι. Πάντοτε θά παρουσιάζονται «Θωμάδες» πού, ὅπως ἐκεῖνος ὁ δύσπιστος Ἀπόστολος, θά λένε  τό ἴδιο μέ ἐκεῖνον· «ἐάν μή ἴδω ἐν ταῖς χερσίν αὐτοῦ τόν τύπον τῶν ἥλων, καί βάλω τόν δάκτυλόν μου εἰς τόν τύπον τῶν ἥλων, καί βάλω τήν χεῖρα μου εἰς τήν πλευράν αὐτοῦ, οὐ μή πιστεύσω» (Ἰωάν. 20, 25). «Ἀνάστα ὁ Θεός» στίς σκέψεις ὅλων τῶν ἀνθρώπων! 

* Δεύτερον∙ στήν καρδιά τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτό τό δεύτερο σημαίνει νά τόν ἀγαπήσουν οἱ ἄνθρωποι. Δέν φτάνει μόνο νά τόν πιστέψουν ἀναστάντα, ἀλλά καί νά τόν ἀγαπήσουν δυνατά. Μέ μιά ἀγάπη, πού νά μήν μπορεῖ νά τήν κλονίσει καμιά δύναμη. Οὔτε τά μαχαίρια οὔτε τά σπαθιά. Καμιά ἀπειλή. Κανένα εἶδος μαρτυρίου. Νά μποροῦν νά λένε αὐτό πού ἔλεγε καί ὁ Ἀπ. Παῦλος, στόν ὁποῖο ὁ ἀναστημένος Ἰησοῦς «ὤφθη ἔσχατον πάντων»: «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;...» (Ρωμ. 8, 35-39).   

* Τρίτον∙ στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Κι αὐτό σημαίνει ἐκεῖνο πού ἔγραφε ὁ Ἀπόστολος στούς Ἐφεσίους: «Ἔγειραι ὁ καθεύδων καί ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν...» (Ἐφεσ. 5, 14), πού θά πεῖ: Σύ, πού κοιμᾶσαι τόν ὕπνο τῆς ἁμαρτίας, σήκω καί πετάξου ὄρθιος ἀνάμεσα ἀπό τούς νεκρούς τῆς ἁμαρτίας. Μέ ἄλλα λόγια, νά ἀναστηθοῦν πνευματικά οἱ ἄνθρωποι. Χωρίς αὐτή τήν πνευματική ἀνάσταση δέν ἔχει κανένα νόημα γι’ αὐτούς ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί θά παραμείνουν νεκροί. Καί τότε θά εἶναι μάταιη ἡ πίστη τους στόν ἀναστημένο Χριστό. Γιατί «πίστις χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι» (Ἰακ. 2, 26).    

Ἀγαπητοί ἀδελφοί κρατούμενοι,

«Ἀνάστα, ὁ Θεός»!

Ἀνάστα: Στή σκέψη μας. Στήν καρδιά μας. Καί στή ζωή μας

                                                                                                                                                                  .Μέ ἐγκάρδιες εὐχές, τιμή καί ἀγάπη

                                                                                                                                                                                Ἀρχιμ. Γερβάσιος Ἰωάν. Ραπτόπουλος

Διάκονος τῶν Κρατουμένων

..

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

«Ο Άγιος Ληστής του Γολγοθά»

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                      Πάσχα 2015

Προς

Τα Καταστήματα Κράτησης Ελλάδος

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

* * *

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΝΑΣΤΗΘΕΙΤΕ!

«Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των

κεκοιμημένων εγένετο» (Α΄ Κορ. 15, 20)

Αγαπητέ μας κ. Διευθυντά,

Μαζί με τις θερμές ευχές μας σε σας και το Προσωπικό για ένα Καλό και Ευλογημένο Πάσχα, παρακαλώ δεχθείτε το παρακάτω πασχάλιο μήνυμα για όλους, καθώς και για τους κρατουμένους του Καταστήματός σας.   

* * *

Αγαπητέ κ. Διευθυντά, αδελφοί μας κρατούμενοι,

Ημέρες χαράς το Πάσχα. Ημέρες χαράς και ευφροσύνης η ανάσταση του Χριστού μας από τον τάφο. Χάρηκαν οι σταυρωτές του Ιησού όταν καρφωμένος πάνω στο Σταυρό, ψηλά στο Γολγοθά, «κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα» (Ιωάν. 19, 30). Χάρηκαν και πανηγύρισαν. Επιτέλους εκείνος ο λαοπλάνος πέθανε!.......

επιστροφή
Αναζήτηση